การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เรื่อง Health and social innovations for aging populations
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เรื่อง Health and social innovations for aging populations
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-005-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 27 -01 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ , ทันตแพทย์ , เภสัชกร , พยาบาล , นักกายภาพบำบัด , นักจิตวิทยา , นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ , นักประชากรศาสตร์ , สาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง , ผู
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ และจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน และทางด้านวิชาการ
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ซึ่งเป็นสมาคมทางวิชาการที่ไม่หวังผลกำไร โดยเป็นแหล่งรวมของนักวิชาการทุกสาขา อาทิ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง Health and social innovations for aging populations ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแสวงหาความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาเพื่อรองรับภารกิจ ตามข้างต้น
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ ระบบการบริการและสวัสดิการ ทักษะในการปฏิบัติตน ตลอดจนทิศทางการพัฒนาและนโยบายของประเทศ
2. แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ
3. สร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาและส่งเสริมการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. ค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 1 กพ. 2562 หลังวันที่ 1 กพ. 2562 สมาชิกสมาคมฯ 4,000 บาท 4,200 บาท นิสิต นักศึกษา (แนบสำเนาบัตร นิสิต) 3,500 บาท 3,800 บาท ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 3,000 บาท 3,500 บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท 4,800 บาท 2. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัดตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-445713-1 ชื่อบัญชีสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาสแกน (Scan) สำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียน ชื่อ-นามกุล ส่งไฟล์ที่สแกนแล้วพร้อมใบสมัครมาที่ อีเมล: tggm2009@yahoo.co.th (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชาระเงินค่าลงทะเบียน และส่งหลักฐานมาแล้วเท่านั้น)