การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-031-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 20 -22 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์แห่งที่ 7 ของประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะวิชาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา โดยในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะครบรอบการก่อตั้ง 25 ปี
งานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้นำและมีความชำนาญด้านยาและเครื่องสำอางจะเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมความชำนาญด้านวิชาชีพให้แก่อาจารย์และนิสิต เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ สามารถชี้นำแก้ปัญหา และให้คำปรึกษาแก่ชุมชน ดังนั้น การให้บริการวิชาการแก่สังคมจึงต้องมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องผ่านผู้ประสานของคณะ ด้วยกระบวนการทำงานประกันคุณภาพ กิจกรรมสนับสนุนการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ผลงาน การมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูสนับสนุนผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น
การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ จึงเห็นความสำคัญของการจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ เพื่อให้มีความพร้อมในการสำรวจความต้องการของชุมชนสำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้เกี่ยวข้อง สามารถพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามความก้าวหน้าทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งในด้านการทำงานและการสร้างเสริมความรู้ใหม่ๆ ในการสนับสนุนการทำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง โดยต่อไปจะพัฒนาไปสู่การร่วมประชุมสัญจรและร่วมสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ดำเนินงานโดยคณะเภสัชศาสตร์ ในการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และนักวิชาการในวิชาชีพเภสัชกรรมไปสู่ชุมชนเพื่อสร้างความรู้และความเข้มแข็งของชุมชนในการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมและการสร้างเสริมสุขภาพโดยไม่ใช้ยา
2. เพื่อให้เกิดกิจกรรมบริการวิชาการในการถ่ายทอดคามรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงาม
คำสำคัญ
25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ - ดร.ภญ.ดารณี เชียวชาญธนกิจ Tel. 0-5596-1829 E-mail : daraneerx@hotmail.com - นายธเรศ แก้วบวรรัตน์ Tel. 0-5596-3765 หรือ 093-876-6929 E-mail : tarestk_23@hotmail.com - นางสาวศรีสัจจา เปาจีน Tel. 0-5596-3701 หรือ 084-490-9781 E-mail : jane_sr1740@hotmail.com