การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห้งประเทศไทย ครั้งที่ 41 เรือง \"Herbal and Complementary Medicine Innovation : East Meets West\"
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห้งประเทศไทย ครั้งที่ 41 เรือง \"Herbal and Complementary Medicine Innovation : East Meets West\"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-030-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 14 -15 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา นักวิจัย นักเภสัชวิทยา อาจารย์ แพทย์ เภสัช และผู้สนใจ จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคผสมผสานไปกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานพยายาลมีการผลิตและใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนและลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ อีกทั้งกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรปลอดสารเคมี และส่งเสริมการผลิต วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยกลไกที่สำคัญ ได้แก่การสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ผสมผสาน การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การมีองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย ทำให้สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเภสัชวิทยาในทุกๆปี โดยการประชุมครั้งที่ 41 นี้ มีความร่วมมือกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมในหัวข้อเรื่อง\"Herbal and Complementary Medicine Innovation : East Meets West\" เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการให้กับนักวิจัย บุคคลากรทางการแพทย์ รวมถึงนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้ติตตามความรู้ ความก้าวหน้า ของนวัตกรรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แบบผสมผสาน ซึ่งจำนำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างแพทย์ นักวิจัย นักเภสัชวิทยา รวมถึง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในเรื่องนวัตกรรมสมุนไพรและการแพทย์ผสมผสาน ให้แก่นักศึกษา นักศึกษา นักเภสัชวิทยา นักวิจัยและผู้สนใจ
2. เพือเป็นเวทีให้นักศึกษาและนักวิจัยนำเสนอผลงานทางวิชาการ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิจัยและวิชาการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายทางการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมต่อไป
คำสำคัญ
Herbal and Complementary Medicine Innovation : East Meets West