การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมวิชาการอายุรกรรม “Prapokklao Annual Meeting in Internal Medicine : PAMI” ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการอบรมวิชาการอายุรกรรม “Prapokklao Annual Meeting in Internal Medicine : PAMI” ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-003-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม อาคารศูนย์แพทย์ใหม่ ชั้น ๓ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วันที่จัดการประชุม 28 -01 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ , พยาบาล , อาจารย์ ,เภสัชกร , บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ทางอายุรศาสตร์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีความหลากหลาย ความซับซ้อนของการเจ็บป่วยรวมถึงมีปริมาณการเจ็บป่วยมากขึ้น ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ ตลอดเวลาให้ทันกับความรู้ที่เปลี่ยนไป แพทย์จึงต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาให้แก่แพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์และอื่นๆ และให้เข้ากับบริบทของทรัพยากรที่มีอยู่และมีการส่งต่อได้อย่างเหมาะสม

ในปี 2561 ทีมนำด้านคลินิกอายุรกรรมและภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมวิชาการอายุรกรรม “Prapokklao Annual Meeting in Internal Medicine:PAMI”ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางเนื้อหาวิชาการ องค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการรวบรวมประสบการณ์จากอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกระบบสาขาอายุรกรรมในด้านการรักษาพยาบาลและตอบสนองงาน Service plan ในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล กลุ่มเป้าหมายเป็นแพทย์และบุคลากรทั้งในและนอกเขตสุขภาพที่ 6 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง

ในปี 2562 นี้ ทีมนำด้านคลินิกอายุรกรรมและภาควิชาอายุรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรมวิชาการอายุรกรรม “Prapokklao Annual Meeting in Internal Medicine:PAMI”ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรมที่ต้องการการดูแลเฉพาะสาขา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแพทย์ศิษย์เก่า แพทย์ผู้เกษียณหรือแพทย์ที่ลาออกแล้ว มาแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการ ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในประเด็นเรื่องการให้คำปรึกษาแผนกอายุรกรรมที่น่าสนใจ ให้การปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการส่งปรึกษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ความคิดเห็นในการปรึกษาผู้ป่วยอายุรกรรม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.ppkhosp.go.th/ ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 (จำกัด 300 ท่าน)