การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ “102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (102nd Siriraj Medicine: Consensus & Controversies in Medicine)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ “102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (102nd Siriraj Medicine: Consensus & Controversies in Medicine)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-002-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 12 -15 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา และนิสิต-นักศึกษาด้านวิทยาศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 36.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อกำเนิดและมีการพัฒนา มีความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน การบริการรักษาพยาบาล งานวิชาการ การวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้างตลอด 100 ปี ที่ผ่านมา ดังนั้นในโอกาสที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 102 นี้ ภาควิชาฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการ “102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช (102nd Siriraj Medicine:Consensus & Controversies in Medicine) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ ถกปัญหาทางด้านอายุรศาสตร์ในหลายแง่มุม ทำให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสมและทันสมัย รวมถึงทักษะที่สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย ก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาทั้งในด้านการให้บริการวิชาการ ด้านการค้นคว้าวิจัย ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอาเซียน (Medical Hub of ASEAN)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ในหลายแง่มุม เพื่อพัฒนา ทักษะในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม ทันสมัย ไปใช้ในการปฏิบัติ
จริง
2. เพื่อถ่ายทอดและทบทวนความรู้และแนวทางการรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางการแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 (4 วัน) = 3,500 บาท เฉพาะ Siriraj Clinical Policies day 15 กุมภาพันธ์ 2562 = 1,500 บาท