การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 3 New Millennium of Therapeutic Options from Clinical Evidences to Pharmaceutical Care
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 3 New Millennium of Therapeutic Options from Clinical Evidences to Pharmaceutical Care
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-001-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
วันที่จัดการประชุม 06 -08 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ ผู้สนใจ จำนวน 180 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในด้านการจัดการระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล แนวทางปัจจุบันและบทบาทเภสัชกรในการรักษาผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะ วัคซีนที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยในแต่ละช่วงอายุ การจัดการและป้องกันสำหรับโรคกระดูกพรุน การแพ้ยา/อาการไม่พึงประสงค์จากยารวมถึงการนำเภสัชพันธุศาสตร์มาร่วมประเมินแพ้ยา ประสบการณ์การใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ การจัดการภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การเลือกยาแก้คลื่นไส้อาเจียนในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด การปรับระดับยาในกระแสเลือดในผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย ตลอดจนนำหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัด และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
RCCP3 , Pharmaceutical Care, ประชุมวิชาการ , Ramathibodi
วิธีสมัครการประชุม
- ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ http://www.acmrrama.com/form3/register-rccp-2019.pdf *สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและสวัสดิการชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02-201-1270