การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-003-04-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 22 -26 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 32 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย และมีโครงสร้างอันประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาล โดยที่กลุ่มงานเภสัชกรรมมีภารกิจอันหลากหลายและมีความซับซ้อนของกระบวนงาน ดังนั้น เภสัชกรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหัวหน้างานต่าง ๆ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันภายใต้นโยบายระดับชาติไทยแลนด์ 4.0 จึงนับเป็นความท้าทายของเภสัชกรในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ภายใต้เป้าหมายที่นำไปสู่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้และทักษะในการจัดการทางเภสัชกรรม โดยการประชุมประกอบด้วยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งข้อเสนอในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมผสมผสานกัน ซึ่งการประชุมมุ่งเน้นในหัวข้อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ การจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล การจัดการการเงินการคลัง และการวางแผนกลยุทธ์ อนึ่ง การจัดการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกร ตลอดจนเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม) ของสภาเภสัชกรรมด้วย
วัตถุประสงค์
เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในการจัดการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาต่าง ๆ ในหัวข้อปัจจุบันดังต่อไปนี้
2.1 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.2 การจัดการเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ
2.3 การจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
2.4 กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล
2.5 การจัดการการเงินการคลัง
2.6 การวางแผนกลยุทธ์
คำสำคัญ
หัวข้อปัจจุบัน, การจัดการทางเภสัชกรรม, Current Issues, Pharmacy Administration
วิธีสมัครการประชุม
Online