การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) และการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2562 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) และการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-003-04-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 22 -26 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 43 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการเหตุผล: การประชุมวิชาการ
การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย และมีโครงสร้างอันประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาล โดยที่กลุ่มงานเภสัชกรรมมีภารกิจอันหลากหลายและมีความซับซ้อนของกระบวนงาน ดังนั้น เภสัชกรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหัวหน้างานต่าง ๆ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันภายใต้นโยบายระดับชาติไทยแลนด์ 4.0 จึงนับเป็นความท้าทายของเภสัชกรในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ภายใต้เป้าหมายที่นำไปสู่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้และทักษะในการจัดการทางเภสัชกรรม โดยการประชุมประกอบด้วยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งข้อเสนอในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมผสมผสานกัน ซึ่งการประชุมมุ่งเน้นในหัวข้อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ การจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล การจัดการการเงินการคลัง และการวางแผนกลยุทธ์ อนึ่ง การจัดการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกร ตลอดจนเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม) ของสภาเภสัชกรรมด้วย

หลักการเหตุผล: การฝึกอบรมระยะสั้น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
บริหารงานเภสัชกรรมที่ผู้บริหารต้องมีการพัฒนางานและพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม รูปแบบการดำเนินการด้านสุขภาพ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างาน และผู้มีศักยภาพ เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาทีม และพัฒนางาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ : การประชุมวิชาการ
เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในการจัดการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาต่าง ๆ ในหัวข้อปัจจุบันดังต่อไปนี้
1) การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2) การจัดการเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ
3) การจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4) กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล
5) การจัดการการเงินการคลัง
6) การวางแผนกลยุทธ์

วัตถุประสงค์ : การฝึกอบรมระยะสั้น
เพื่อพัฒนาทักษะ และความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เน้นความรู้และเทคโนโลยีร่วมสมัย ที่สำคัญต่อการพัฒนางานเภสัชกรรม ในเรื่อง การจัดการการเงิน การคลังสาธารณสุข การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ภาวะผู้นำ การสื่อสารองค์กร การจัดการความขัดแย้งและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้สารสนเทศในการบริหารและการบริการเภสัชกรรม และกฎหมาย/ระเบียบปฏิบัติที่สำคัญ
คำสำคัญ
หัวข้อปัจจุบัน, การจัดการทางเภสัชกรรม, Current Issues, Pharmacy Administration
วิธีสมัครการประชุม
Online