การประชุมวิชาการ
การประกันคุณภาพวิธีทดสอบทางเคมีของสารที่ใช้ทางเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม การประกันคุณภาพวิธีทดสอบทางเคมีของสารที่ใช้ทางเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-026-11-2561
สถานที่จัดการประชุม ห้องบรรยาย ภ.1307 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัดการประชุม 21 -22 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เภสัชกรทั่วไป นักวิทยาศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 กำหนดให้ห้องปฏิบัติการต้องมีระบบประกันคุณภาพผลการทดสอบที่เหมาะสม ประกอบกับการทดสอบทางเคมีมักมีเทคนิคที่หลากหลายและซับซ้อน ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลการทดสอบนอกจากจะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินอย่างเหมาะสมอีกด้วย ผู้ทดสอบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคของการทดสอบ จึงจะสามารถกำหนดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ และความถี่ของการประเมินคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
ประกันคุณภาพอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการมีความรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการควบคุมคุณภาพและประเมินคุณภาพของการทดสอบทางเคมีตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลการวัดด้วยเทคนิคต่างๆของการทดสอบทางเคมี
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและความถี่ของการประเมินคุณภาพของการทดสอบทางเคมีได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ
ประกันคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ ทดสอบ เคมี