การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ 20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม: ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ 20 ปี เภสัชศาสตร์ มหาสารคาม: ความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-001-02-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
วันที่จัดการประชุม 15 -16 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรศิษย์เก่า และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2542 จึงมีอายุครบ 20 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตลอดระยะเวลา 20 ปี คณะได้มุ่งเน้นพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความเพียบพร้อมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งมั่นพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะในด้านเภสัชกรรมในชุมชน ในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการที่มุ่งเน้นด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและนวัตกรรมเพื่อชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการแก่เภสัชกรศิษย์เก่าและเภสัชกรทั่วไป
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการพัฒนางานเภสัชกรรมในสาขาต่างๆ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางเวบไซต์ http://www.pharmacy.msu.ac.th/cpe