สถาบันหลักและหน่วยงานในเครือข่าย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
สถาบันหลัก หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นผู้จัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นการประจำ
หน่วยงานในเครือข่าย หมายถึง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันหลักและช่วยในการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานในพื้นที่หรือผู้สนใจ ในนามของ สถาบันหลัก
รหัสสถาบันหลัก ชื่อสถาบันหลัก โทรศัพท์ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่หมดอายุ
0001 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 0 2591 9992 กด 4 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1001 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-8283, 02-218-8454 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1002 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 088-6116277 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1003 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-944374 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1004 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074-288814 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1005 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043 202378 ต่อ 48311, 48321 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1006 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 034258000 ต่อ 208249 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1007 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 055963694, 086-5897963 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1008 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 37395 094-5 ต่อ 21522-21523 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 4375 4360 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 4535 3600-9 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1011 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 054-466666 ต่อ 3188 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1012 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 02 9972222 ext. 1505 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1013 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 0 2312 6300 ต่อ 1215 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 0 2867 8000 ต่อ 5331 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1015 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0 3839 0401 ต่อ 5024 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1016 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 075-672-2808-10 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1017 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 2986 9214 ต่อ 4286 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
1019 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 0 2577 1028-31 ต่อ 373, 374 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2569
2001 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 2712 1627-8 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
2002 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 0 2713 5261-2 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
2003 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 0 2249 9333 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
2004 สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) 0 2713 5592 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
2005 สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 09 0376 6728 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
2006 สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 086 756 3019 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
3001 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 2590 7270, 0 2590 7263 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
3002 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 295 1000 ต่อ 98459 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
3003 กองบริหารการสาธารณสุข 0 2590 1628 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
3004 กรมการแพทย์ 0 2590 6055 10 ม.ค. 2567 09 ม.ค. 2572
3005 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 036-223118 ต่อ 125 01 มี.ค. 2567 28 ก.พ. 2572
4001 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 0 2755 1709 12 พ.ค. 2564 11 พ.ค. 2569
5001 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 0 2263 9600-99 07 เม.ย. 2566 06 เม.ย. 2571
5002 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 0 2832 9400 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
5003 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 02-252-0161-4 17 พ.ย. 2563 16 พ.ย. 2568
5004 มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 0 2713 5263, 0 2712 4120 24 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2568