สถาบันหลักและหน่วยงานในเครือข่าย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
สถาบันหลัก หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นผู้จัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นการประจำ
หน่วยงานในเครือข่าย หมายถึง หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันหลักและช่วยในการดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานในพื้นที่หรือผู้สนใจ ในนามของ สถาบันหลัก
รหัสสถาบันหลัก ชื่อสถาบันหลัก โทรศัพท์ วันที่ได้รับการรับรอง วันที่หมดอายุ
0001 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 0 2591 9992-5 กด 4 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1001 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-8283, 02-218-8454 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1002 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 088-6116277 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1003 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-944374 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1004 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 074-288814 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1005 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 4300 9700 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1006 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 034258000 ต่อ 208249 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1007 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 055963694, 0892065470 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1008 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1009 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 4535 3600-9 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1011 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 054466666 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1012 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 02 9972222 ext. 1505 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1013 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1015 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1016 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 075-672-2808-10 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1017 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
1018 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 053-851478-86 ต่อ 4203 20 มิ.ย. 2559 19 มิ.ย. 2564
1019 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 02-577-1028-31 ต่อ 373, 374 19 เม.ย. 2564 18 เม.ย. 2569
2001 เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 2712 1627-8 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
2002 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
2003 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) 022499333 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
2004 สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
2005 สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) 090-376-6728 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
2006 สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 0854848537 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
3001 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 2590 7270/7263 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
3002 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 029510000 ต่อ 98459 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
3003 กองบริหารการสาธารณสุข 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
4001 โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ 0 2755 1709 15 มี.ค. 2564 14 มี.ค. 2569
4002 โรงพยาบาลขอนแก่น 0 4333 6789 ต่อ 1318 17 พ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2563
5001 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 0 2263 9600-99 17 พ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2563
5002 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 17 พ.ย. 2558 16 พ.ย. 2568
5003 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 02-252-0161-4 26 ก.ค. 2559 16 พ.ย. 2568
5004 มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน 02-713-5263, 02-712-4120 24 ธ.ค. 2563 23 ธ.ค. 2568