บทความวิชาการ
การให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ (Motivational interview for smoking cessation)
ชื่อบทความ การให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ (Motivational interview for smoking cessation)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ. สุชาดา สูรพันธุ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-021-03-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 07 เม.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ (motivational interview, MI) เป็นรูปแบบการให้คำปรึกษาที่ยึดผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในบทความนี้เป็นเรื่องของการเลิกบุหรี่ ซึ่งมีแนวทางการให้บริการตามขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (stage of change) แรงจูงใจมีความสำคัญในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง และคงความพยายามในการมีพฤติกรรมใหม่จนสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างถาวร สิ่งสำคัญในการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ คือ การให้ผู้รับคำปรึกษาได้พูดแสดงความในใจของตัวเองออกมา เรียกว่า ข้อความจูงใจตนเอง (Self-Motivational Statement, SMS) ผู้ติดบุหรี่ที่กล่าวข้อความ SMS จะมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ บทความนี้กล่าวถึงการนำหลักการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจมาใช้ในงานบริการเลิกบุหรี่ ตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทักษะที่ผู้ให้คำปรึกษาใช้ (OARS) และกลยุทธ์ในการกระตุ้น SMS ซึ่งช่วยให้ผู้รับบริการเกิดแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่จากภายใน
คำสำคัญ
การให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ motivational interview, เลิกบุหรี่ smoking cessation