บทความวิชาการ
เภสัชกรชุมชนกับการดูแลผู้ป่วยโรคงูสวัด (Herpes zoster)
ชื่อบทความ เภสัชกรชุมชนกับการดูแลผู้ป่วยโรคงูสวัด (Herpes zoster)
ผู้เขียนบทความ รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-020-03-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 07 เม.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคงูสวัด (Shingles หรือ Herpes zoster; HZ) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส varicella-zoster virus (VZV) ทำให้เกิดผื่นตุ่มน้ำตามแนวเส้นประสาทและมีอาการเจ็บปวด โรคนี้พบได้บ่อยในผู้ที่มีภูมิต้านทานลดลง หรือผู้สูงอายุ ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือ อาการปวดปลายประสาทหลังเป็นงูสวัด (Postherpetic neuralgia; PHN) ซึ่งรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เป้าหมายของการรักษาโรคงูสวัดคือ ลดความรุนแรงของโรค ให้รอยโรคหายเร็ว ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ลดภาวะแทรกซ้อน ลดอาการปวด การรักษาเริ่มด้วยยาต้านเชื้อไวรัสชนิดรับประทาน เช่น acyclovir, valacyclovir ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการแสดง หากมีอาการปวดปลายประสาทตามหลังงูสวัด อาจพิจารณาใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวด เช่น Tricyclic antidepressants (TCAs) หรือ gabapentin, pregabalin ร่วมกับการรักษาโดยไม่ใช้ยาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วย เภสัชกรชุมชนมีบทบาทในการคัดกรอง ซักประวัติและประเมินอาการ หากมีอาการรุนแรงควรแนะนำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสม
คำสำคัญ
งูสวัด, herpes zoster, Varicella zoster virus, acyclovir