บทความวิชาการ
ศักยภาพในการต้านมะเร็งของสาร sesamin
ชื่อบทความ ศักยภาพในการต้านมะเร็งของสาร sesamin
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ.บุณฑรี ศิริวาริน
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-002-04-2564
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 เม.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 04 เม.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
งา (sesame) เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Pedaliaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Sesamum indicum Linn. งาเป็นพืชที่ถูกใช้ในทางการแพทย์พื้นบ้านมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเชื่อว่ามีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย เช่น ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อรา ลดการอักเสบ ช่วยในการสมานแผล เป็นต้น สาร sesamin เป็นสารสำคัญที่พบได้ในส่วนเมล็ดของงา (sesame seed) ซึ่งเป็นส่วนที่นิยมนำมาใช้เป็นอาหาร และในปัจจุบันมีการศึกษาทั้งในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลองยืนยันว่าสาร sesamin มีกลไกการออกฤทธิ์หลากหลาย โดยเฉพาะมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง ซึ่งพบว่า sesamin มีผลต่อมะเร็งหลายชนิด โดยในบทความนี้จะได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลไกการออกฤทธิ์ของสาร sesamin ต่อกระบวนการต่าง ๆ ในการเกิดมะเร็ง เช่น ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง การเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็ง และการยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำ sesamin ไปศึกษา และพัฒนาต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษามะเร็งในอนาคต
คำสำคัญ
Sesamin, Sesame, Sesamum indicum, Cancer, Anti-proliferation, Angiogenesis, Apoptosis