บทความวิชาการ
การพัฒนาคุณภาพด้วย FOCUS-PDCA
ชื่อบทความ การพัฒนาคุณภาพด้วย FOCUS-PDCA
ผู้เขียนบทความ ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-001-03-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 22 มี.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 21 มี.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การพัฒนาคุณภาพทางด้านสุขภาพ คือ กรอบแนวคิดที่ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยเชิงระบบ ซึ่งมีลักษณะที่ต้องสามารถวิเคราะห์วัดผล ปรับปรุงและควบคุมได้ ตลอดจนเป็นการก่อให้เกิดความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพมากมาย เช่น Cause and Effect Diagram, Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), Flowchart, Run Chart & Control Chart และวงล้อคุณภาพ (PDCA cycle) ซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ อย่างไรก็ดีการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพได้มีการพัฒนา FOCUS-PDCA ซึ่งประกอบด้วย FIND a process to improve, ORGANIZE a team that knows the process, CLARIFY current knowledge of the process, UNDERSTAND the source or causes of process variation, SELECT the process to improve, Plan, DO, Check, Act ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยกำหนดแนวทางที่เรียบง่ายในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้กระบวนการพัฒนามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงการนำมาใช้พัฒนาคุณภาพในการให้บริการทางด้านสุขภาพ
คำสำคัญ
การพัฒนาคุณภาพ, โฟกัส-พีดีซีเอ