บทความวิชาการ
ไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่ง (Microemulsions containing whitening agents)
ชื่อบทความ ไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่ง (Microemulsions containing whitening agents)
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-002-03-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 17 มี.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 16 มี.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ไมโครอิมัลชันเป็นตำรับรูปแบบใหม่ที่มีขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโน ซึ่งถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางกลุ่มไวท์เทนนิ่ง โดยหวังผลให้เกิดประสิทธิภาพเชิงประจักษ์เมื่อใช้ในการทาผิว เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น มีลักษณะใสน่าใช้ คงตัวทางอุณหพลวัต ผลิตได้ง่าย มีกำลังในการละลายสูง และเพิ่มการซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้ ในบทความนี้จะกล่าวถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อสีผิว กลไกการออกฤทธิ์ของสารไวท์เทนนิ่ง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติและการผลิตไมโครอิมัลชันเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง รวมถึงตัวอย่างไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่งบางชนิด ซึ่งจะยกตัวอย่างในกรณีของ nicotinamide และ N-acetyl glucosamine
คำสำคัญ
เครื่องสำอาง, เมลานิน, ไมโครอิมัลชัน, ไวท์เทนนิ่ง, สีผิว
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)