บทความวิชาการ
ผลมะตูม: ประโยชน์ทางยาและคุณภาพ
ชื่อบทความ ผลมะตูม: ประโยชน์ทางยาและคุณภาพ
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-1-000-001-03-2564
ผู้ผลิตบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 มี.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 มี.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผลมะตูม (Bael fruit) ได้จากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aegle marmelos (L.) Corrêa อยู่ในวงศ์ Rutaceae มีสรรพคุณบำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้ขับลม บำรุงไฟธาตุ บำรุงกำลัง ผลมะตูมเป็นส่วนประกอบในตำรับยาไทย และมีการวิจัยทางพรีคลินิกพบว่า ผลมะตูมมีฤทธิ์ต้านจุลชีพที่ก่อให้เกิดอาการท้องเสีย ฤทธิ์ลดการอักเสบ ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา มีข้อกำหนดคุณภาพของผลมะตูมบรรจุใน Thai Herbal Pharmacopoeia 2019 เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรชนิดนี้
คำสำคัญ
มะตูม, การควบคุมคุณภาพ