บทความวิชาการ
อาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับ การรับประทานอาหารคีโตน
ชื่อบทความ อาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับ การรับประทานอาหารคีโตน
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-002-03-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 มี.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 02 มี.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาหารคีโตนเป็นรูปแบบการรับประทานอาหารที่จำกัดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงกว่าปกติอย่างมาก เพื่อให้ร่างกายใช้สารคีโตนเป็นแหล่งพลังงานหลักแทนกลูโคส รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วยในปัจจุบันพบอาการไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับการรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ ได้แก่ กระหายน้ำ ปวดศีรษะ เหนื่อยล้า วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก ถ่ายเหลว ภาวะเลือดเป็นกรดที่สัมพันธ์กับการมีระดับสารคีโตนในเลือดสูง เป็นต้น บางรายมีอาการเกิดขึ้นชั่วคราว สามารถกลับเป็นปกติหากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมหรือหยุดรับประทานอาหารคีโตน ในขณะที่บางรายมีอาการรุนแรงและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ หญิงหลังคลอดที่ให้นมบุตร บุคคลในกลุ่มข้างต้นควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารคีโตน หรือหากมีความประสงค์จะรับประทานอาหารคีโตน ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อวางแผนการบริโภคและได้รับการติดตามเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิด
คำสำคัญ
อาหารคีโตน, กลุ่มเสี่ยง, ข้อควรระวัง, อาการข้างเคียง, อาการไม่พึงประสงค์