บทความวิชาการ
SGLT2 inhibitors และบทบาทของยาในโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
ชื่อบทความ SGLT2 inhibitors และบทบาทของยาในโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-005-03-2564
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 09 มี.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 08 มี.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยากลุ่ม sodium-glucose cotransporter type 2 (SGLT2) inhibitor เป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดกลุ่มใหม่ที่ถูกพบเพิ่มเติมว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันโรคทางหัวใจและหลอดเลือด ยากลุ่มนี้มีคุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันในแง่ของความจำเพาะในการยับยั้ง SGLT2 ซึ่งมีความมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละตัวยา ซึ่งผลจากการยับยั้ง SGLT2 จนทำให้เกิดการขับน้ำตาลออกมาทางปัสสาวะนี้เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการลดลงของระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายประการ ยากลุ่ม SGLT2 inhibitor มีคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันโดยมีจุดเด่นที่ยากลุ่มนี้ถูกเปลี่ยนสภาพผ่านกระบวนการ glucuronidation จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาผ่าน cytochrome P-450 น้อย อย่างไรก็ตาม ยากลุ่มนี้มีอาการไม่พึงประสงค์หลายประการที่มีระดับความรุนแรงต่ำไปจนถึงมีความรุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิด diabetic ketoacidosis ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จึงควรระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ มีการศึกษาทางคลินิกหลายการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของยากลุ่มนี้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งผู้ป่วยที่มีเพียงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมาแล้ว มีหลากหลายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลไกที่ทำให้เกิดประโยชน์ทางหัวใจและหลอดเลือดที่นอกเหนือจากฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด อย่างไรก็ตาม ยังต้องการข้อมูลจากการศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติม บุคลากรสาธารณสุขจึงควรติดตามข้อมูลของยากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
SGLT2 inhibitors, หัวใจและหลอดเลือด, ระดับน้ำตาลในเลือด, หัวใจล้มเหลว, diabetic ketoacidosis
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe