บทความวิชาการ
การแพ้ยาข้ามกลุ่มของยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีโครงสร้าง beta lactam
ชื่อบทความ การแพ้ยาข้ามกลุ่มของยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีโครงสร้าง beta lactam
ผู้เขียนบทความ ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์, ผศ.ภก.ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-004-02-2564
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ก.พ. 2564
วันที่หมดอายุ 10 ก.พ. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การแพ้ยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีโครงสร้าง beta lactam เป็นปัญหาที่พบบ่อยในทางปฏิบัติ ยาเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ได้ทั้ง 4 ประเภทตามการแบ่งประเภทการแพ้ยาของ Coombs และ Gell ซึ่งหมู่ฟังก์ชัน R1 ที่เชื่อมต่อกับวงแหวน beta lactam เป็นโครงสร้างสำคัญที่ส่งผลต่อการแพ้ยาข้ามกลุ่ม (cross allergy) ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้ยาอาจจำเป็นต้องทราบโครงสร้างทางเคมีของยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีโครงสร้างเป็น beta lactam ที่ผู้ป่วยมีประวัติเคยแพ้มาก่อน แต่ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการแพ้ที่รุนแรงการพิจารณาใช้ยาที่ไม่มีโครงสร้างของวงแหวน beta lactam หรือการหลีกเลี่ยงการเลือกใช้ยาที่โครงสร้างเป็น beta lactam ซึ่งมีหมู่ฟังก์ชันที่เหมือนหรือคล้ายคลึงทั้งหมู่ R1 และ R2 กับยาที่ผู้ป่วยมีประวัติเคยแพ้มาก่อนจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการแพ้ยาได้
คำสำคัญ
beta lactam, cross allergy, penicillins, cephalosporins, carbapenems, monobactam
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe