บทความวิชาการ
How to Adjust Insulin Doses
ชื่อบทความ How to Adjust Insulin Doses
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ขัตติยะ มั่งคั่ง
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-015-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันร้านยาเป็นหน่วยร่วมบริการในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับโรงพยาบาล เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อหาปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาและแนะนำวิธีแก้ไขปัญหา ผู้ป่วยเบาหวานหลายรายที่ต้องฉีดยาอินซูลินและมีความสามารถในการปรับขนาดยาเองได้ แพทย์จะอนุญาตให้ผู้ป่วยปรับขนาดยาเอง พร้อมให้คำแนะนำขนาดที่อนุญาตให้ปรับ และผู้ป่วยต้องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเป็นประจำ เพื่อใช้ประกอบการปรับขนาดยาฉีดอินซูลิน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้เรื่องการปรับขนาดยาฉีดอินซูลินให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรา
คำสำคัญ
อินซูลิน, เบาหวาน, การปรับขนาดยา
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application