บทความวิชาการ
Medication-Induced Urinary Tract Infection
ชื่อบทความ Medication-Induced Urinary Tract Infection
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-011-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยมักมาขอรับคำปรึกษาในร้านยา สาเหตุการเกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะมีหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นคือเกิดจากยา ดังนั้น สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง เรื่องยาที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เพื่อทบทวนความรู้และอัพเดตเนื้อหา สามารถนำไปประยุกต์ให้คำปรึกษา บริการกับประชาชนในร้านยาได้อย่างถูกต้องตามหลักฐานการอ้างอิงทางวิชาการในผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้ได้
คำสำคัญ
การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ, อาการไม่พึงประสงค์, เภสัชกรชุมชน
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application