บทความวิชาการ
Management of Urinary Incontinence in Elderly
ชื่อบทความ Management of Urinary Incontinence in Elderly
ผู้เขียนบทความ อ.พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-009-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรสูงอายุ และเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดความผิดปกติ สูญเสียความสามารถในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ รบกวนชีวิตประจำวัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เนื่องจากมีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางตั้งแต่ สมองใหญ่ ก้านสมอง จนถึงไขสันหลัง หรือมีพยาธิสภาพของระบบทางเดินปัสสาวะ การคัดกรองเพื่อส่งต่อ และการดูแล จัดการด้านยาเมื่อผู้ป่วยได้รับยาเพื่อการรักษามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถได้รับยาซึ่งยังเป็นมาตรฐานหลักในการรักษาต่อไปได้ สามารถควบคุมอาการและชะลอการดำเนินไปของโรคได้ จึงเป็นที่มาของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโรคและยารักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้สำหรับเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ที่มารับบริการ
คำสำคัญ
โรคต่อมลูกหมากโต, ยารักษาโรคต่อมลูกหมากโต, การจัดการด้านยา
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application