บทความวิชาการ
Management of Parkinson’s Disease in Elderly for Community Pharmacy
ชื่อบทความ Management of Parkinson’s Disease in Elderly for Community Pharmacy
ผู้เขียนบทความ อ.นพ.สิทธิ เพชรรัชตะชาติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-007-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคพาร์กินสันพบได้บ่อยในกลุ่มประชากรสูงอายุและเป็นสาเหตุของการทำให้สูญเสียการดูแลตนเอง หรือการทำงานในชีวิตประจำวันปกติ เนื่องจากมีความผิดปกติของสมองและระบบประสาทส่วนกลางส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวร่างกาย การคัดกรองเพื่อส่งต่อ และการดูแล จัดการด้านยาเมื่อผู้ป่วยได้รับยาเพื่อการรักษามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถได้รับยาซึ่งยังเป็นมาตรฐานหลักในการรักษาต่อไปได้ สามารถควบคุมอาการและชะลอการดำเนินไปของโรคได้ จึงเป็นที่มาของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโรคและยารักษาพาร์กินสันสำหรับเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มารับบริการ
คำสำคัญ
โรคพาร์กินสัน, ยารักษาพาร์กินสัน, การจัดการด้านยา
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application