บทความวิชาการ
Community Pharmacist’s Role related to Anti-psychotic agents
ชื่อบทความ Community Pharmacist’s Role related to Anti-psychotic agents
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-006-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคจิตเภททั่วไปพบได้ร้อยละ 1 ของประชากรและเป็นสาเหตุของการทำให้สูญเสียหน้าที่ การทำงานปกติ เนื่องจากมีความผิดปกติทางความคิด และ พฤติกรรมและการรับรู้ การคัดกรองเพื่อส่งต่อ และการดูแล จัดการด้านยาเมื่อผู้ป่วยได้รับยาเพื่อการรักษาต้านโรคจิตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถได้รับยาซึ่งยังเป็นมาตรฐานหลักในการรักษาต่อไปได้ สามารถควบคุมอาการและควบคุมการกำเริบของโรคได้ จึงเป็นที่มาของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโรคและยาต้านโรคจิค สำหรับเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการ
คำสำคัญ
โรคจิตเภท, ยาต้านโรคจิต, การจัดการด้านยา
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application