บทความวิชาการ
Pitfall of Depression Management in Community Pharmacy
ชื่อบทความ Pitfall of Depression Management in Community Pharmacy
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภก.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-005-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคซึมเศร้า ทั่วไปพบได้ร้อยละ 1 ของประชากรและเป็นสาเหตุของการทำให้สูญเสียหน้าที่ การทำงานปกติ เนื่องจากมีความผิดปกติด้านอารมณ์ การคัดกรองเพื่อส่งต่อ และการดูแล จัดการด้านยาเมื่อผู้ป่วยได้รับยาเพื่อการรักษาอารมณ์เศร้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสามารถได้รับยาซึ่งยังเป็นมาตรฐานหลักในการรักษาต่อไปได้ สามารถควบคุมอาการและควบคุมการกำเริบของโรคได้ จึงเป็นที่มาของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโรคและยาต้านเศร้า สำหรับเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการ
คำสำคัญ
โรคซึมเศร้า, ยาต้านเศร้า, การจัดการด้านยา