บทความวิชาการ
การจัดการสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต
ชื่อบทความ การจัดการสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต
ผู้เขียนบทความ คุณเอื้อชัชญา กาลสัมฤทธิ์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-004-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เนื่องจากสัดส่วนประชากรผู้ป่วยโรคไตของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้นเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคไต ให้มีสุขภาพดี ชะลอการดำเนินของโรค ควบคุมอาการของโรคที่เป็นได้ นอกจากการรักษาด้วยยาแล้วการดูแลเรื่องภาวะโภชนาการ ชนิดของสารอาหาร ปริมาณ สัดส่วนอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไตซึ่งจัดเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการให้การรักษาโรคไต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไต สำหรับเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคไตที่มารับบริการ
คำสำคัญ
การจัดการสารอาหาร, ผู้ป่วยโรคไต, ภาวะโภชนาการ