บทความวิชาการ
เภสัชกรชุมชนรอบรู้ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
ชื่อบทความ เภสัชกรชุมชนรอบรู้ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
ผู้เขียนบทความ ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-001-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 14 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันนี้ในชีวิตประจำวันของคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครจะทำอะไรก็จะต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การรู้และทำความเข้าใจกับกฎหมาย จึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน ที่จะได้ทราบถึงของเขตของสิทธิ และหน้าที่ของตน ตลอดจนข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อรู้กฎหมายก็จะได้ไม่ทำผิดกฎหมาย และไม่ถูกผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานร้านยาก็เช่นเดียวกันมีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ เนื่องจากมี พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ฉบับล่าสุดที่มีเกี่ยวข้องกับเภสัชกรชุมชนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในร้านยา จึงเป็นที่มาของสื่อการเรียนรู้ในหัวข้อพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองในการทำสื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้
คำสำคัญ
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 , กฎหมาย
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application