บทความวิชาการ
สารช่วยทางเภสัชกรรมที่เป็นน้ำตาลและน้ำตาลแอลกอฮอล์
ชื่อบทความ สารช่วยทางเภสัชกรรมที่เป็นน้ำตาลและน้ำตาลแอลกอฮอล์
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ. เพ็ญนภา เสาร์คำ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-004-12-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ธ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สารช่วยทางเภสัชกรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพและความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ การเลือกใช้สารช่วยที่เหมาะสมจะช่วยให้การพัฒนาสูตรตำรับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งน้ำตาลเป็นสารช่วยทางเภสัชกรรมที่นิยมใช้ในเภสัชภัณฑ์รูปแบบของแข็ง (เช่น ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาเม็ดเคี้ยว) และของเหลว (เช่น ยาน้ำใส ยาแขวนตะกอน) ดังนั้นการเข้าใจถึงลักษณะทางเคมีกายภาพ รวมถึงข้อควรระวังในการใช้น้ำตาลชนิดต่าง ๆ จะช่วยในการพัฒนาสูตรตำรับของเภสัชภัณฑ์ โดยเฉพาะเภสัชภัณฑ์ที่ต้องการแต่งรสหวาน รวมทั้งช่วยให้เภสัชกรสามารถเลือกใช้เภสัชภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้น
คำสำคัญ
น้ำตาล น้ำตาลแอลกอฮอล์ ดัชนีไกลซีมิก ปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน