บทความวิชาการ
ขนาดตัวอย่างสำหรับการทดลองเชิงเปรียบเทียบทั่วไป (Sampling Sizes for Simple Comparative tests)
ชื่อบทความ ขนาดตัวอย่างสำหรับการทดลองเชิงเปรียบเทียบทั่วไป (Sampling Sizes for Simple Comparative tests)
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-002-12-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ธ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การเลือกขนาดตัวอย่าง (sample size) เพื่อใช้สำหรับการทดลองเชิงเปรียบเทียบทั่วไป (simple comparative tests) เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองว่าแตกต่างจากค่าที่กำหนดเป็นมาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญมากหรือน้อยเพียงใด จำเป็นต้องอาศัยหลักสถิติความน่าจะเป็น (probability) ช่วยในการคำนวณหาขนาดของตัวอย่างที่มีจำนวนที่เหมาะสม เพื่อประกันได้ว่าสามารถแปลผลการทดลองได้อย่างแม่นยำ ที่ระดับความน่าจะเป็นที่มีค่าสูงพอตามที่กำหนดขึ้น ถ้าต้องการความแม่นยำในการเปรียบเทียบผลการทดลองมากขึ้น ก็จำเป็นต้องใช้ขนาดตัวอย่างจำนวนมากขึ้น การใช้หลักสถิติความน่าจะเป็น สามารถช่วยในการกำหนดจำนวนตัวอย่างที่ต้องการให้มีขนาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ที่จะทำให้การแปลผลการทดลองมีความน่าจะเป็นสูงสุดตามต้องการ ขนาดของตัวอย่างที่กำหนดขึ้นจะมีจำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความน่าจะเป็นที่ต้องการให้การแปลผลมีความแม่นยำ ตลอดจนค่าของความแตกต่างที่กำหนดขึ้นว่าถ้าเกินกว่านี้ถือว่ามีนัยสำคัญ (practically significant difference) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของประชากร ที่ทำการตรวจวัดซึ่งถือว่ามีการกระจายตัวแบบปกติ (normal distribution) บทความนี้กล่าวถึงวิธีการคำนวณหาขนาดตัวอย่างสำหรับการทดลองเชิงเปรียบโดยทั่วไป โดยอธิบายถึงที่มาของสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาขนาดตัวอย่าง และตัวอย่างของการนำสูตรดังกล่าวไปใช้ในการทดลองเชิงเปรียบเทียบในกรณีต่าง ๆ
คำสำคัญ
ขนาดตัวอย่าง การทดลองเชิงเปรียบเทียบทั่วไป ความน่าจะเป็น