บทความวิชาการ
การจัดการและดูแลรักษาภาวะ community-acquired urinary tract infection
ชื่อบทความ การจัดการและดูแลรักษาภาวะ community-acquired urinary tract infection
ผู้เขียนบทความ ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล Pharm.D, BCPS.
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-1-000-001-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 10 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ urinary tract infection (UTIs) เป็นภาวะติดเชื่อในชุมชนที่พบได้บ่อย โดยทั่วไปจะบางออกเป็น 2 ชนิดได้แก่การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะส่วนบน (upper UTIs) และการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (lower UTIs) นอกจากนี้ยังแบ่งออกเป็นการติดเชื้อแบบไม่ซับซ้อน (uncomplicated UTIs) และการติดเชื้อแบบซับซ้อน (complicated UTIs) โดยจะขึ้นกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และความผิดปกติทางกายวิภาคหรือการทำงานที่ผิดปกติไปของระบบทางเดินปัสสาวะ อาการของการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะมีได้หลากหลายตั้งแต่ไม่มีอาการไปจนถึงภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด การที่เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจในโรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ และการให้การรักษาที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม ซึ่งนำไปสู่การเกิดภาวะเชื้อดื้อยาได้ในอนาคต
คำสำคัญ