บทความวิชาการ
ยาน้ำแขวนตะกอน (Suspensions)
ชื่อบทความ ยาน้ำแขวนตะกอน (Suspensions)
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.น้ำฟ้า เสริมแก้ว
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-1-000-001-01-2564
ผู้ผลิตบทความ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 11 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 10 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาน้ำแขวนตะกอนเป็นรูปแบบยารูปแบบหนึ่งในระบบกระจายตัว (dispersed system) ของอนุภาคของแข็ง ซึ่งเป็นอนุภาคของยาที่ไม่ละลายน้ำกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลว รูปแบบยาน้ำแขวนตะกอนมีความเหมาะสมสำหรับตัวยาที่ไม่ละลายน้ำหรือละลายน้ำต่ำ เหตุผลในการเตรียมยาในรูปแบบยาน้ำแขวนตะกอน ได้แก่ ยาไม่ละลายในตัวกลาง เพื่อกลบรสขมของตัวยา และเพื่อเพิ่มความคงตัวของยาที่ไม่คงตัวเมื่ออยู่ในรูปสารละลาย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการเตรียมยาน้ำแขวนตะกอน ได้แก่ การเปียกของผงยา อัตราเร็วในการนอนก้นของผงยา การโตขึ้นของขนาดอนุภาคผงยาจากผลของอุณหภูมิ และการไหลของยาน้ำแขวนตะกอน ส่วนประกอบในตำรับยาน้ำแขวนตะกอนที่สำคัญ ได้แก่ ตัวยาสำคัญ สารช่วยเปียก สารก่อการจับกลุ่มของผงยา สารแขวนตะกอน สารกันเสีย และสารช่วยอื่นๆ
คำสำคัญ
ยาน้ำแขวนตะกอน คุณสมบัติ ทฤษฎี การเตรียม