บทความวิชาการ
บทบาทของ Autophagy กับการติดเชื้อไวรัส
ชื่อบทความ บทบาทของ Autophagy กับการติดเชื้อไวรัส
ผู้เขียนบทความ ภญ.ผศ.ดร.วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-001-01-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 07 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 06 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Autophagy เป็นกระบวนการเซลล์กลืนกินตัวเอง ด้วยการรีไซเคิลสารหรือโมเลกุล ตลอดจนออร์กาเนลล์ที่เสียหาย และโปรตีนที่มีมากเกิน ภายในเซลล์เพื่อช่วยรักษาสมดุลภายในเซลล์ (homeostasis) ทั้งยังสอดประสานกับระบบภูมิคุ้มกันเมื่อมีการติดเชื้อไวรัส โดยหลังการติดเชื้อไวรัสพบว่า autophagy มีการเริ่มต้นกำจัดการติดเชื้อ โดยขนส่งอนุภาคไวรัสให้ไลโซโซมย่อย และกระตุ้นการจดจำโดยตัวรับของระบบภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด ที่ส่งสัญญาณเหนี่ยวนำการจำกัดไวรัสโดย interferon (IFN) อย่างไรก็ตาม พบว่าไวรัสบางชนิดสามารถพัฒนากลไกต่อต้าน autophagy เพื่อหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกันของโฮสต์ และช่วยเพิ่มจำนวนไวรัสในเซลล์โฮสต์ ในบทความนี้จะรวบรวมการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า autophagy ป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้อย่างไร และไวรัสมีกลไกการยับยั้งและใช้ประโยชน์จาก autophagy เพื่อทำลายการตรวจหาไวรัสโดยระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างไร ดังนั้นการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง autophagy และการติดเชื้อไวรัส จะช่วยนำสู่การพัฒนายา หรือการรักษาเพื่อต่อต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเอาชนะโรคติดเชื้อไวรัสในมนุษย์
คำสำคัญ
Autophagy, Viral Infection, Viral replication