บทความวิชาการ
ระบบนำส่งยาทางผิวหนัง : กาวไวต่อแรงกด
ชื่อบทความ ระบบนำส่งยาทางผิวหนัง : กาวไวต่อแรงกด
ผู้เขียนบทความ ขวัญพุทธา อรุณประเสริฐ, ปราณีต โอปณะโสภิต, ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ*
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-1-000-001-01-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 08 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 07 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ระบบนำส่งยาทางผิวหนังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และมีเภสัชภัณฑ์รูปแบบแผ่นแปะผิวหนังวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปแล้วแผ่นแปะผิวหนังต้องอาศัยพอลิเมอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นกาวเพื่อยึดติดแผ่นแปะกับผิวหนัง ซึ่งกาวชนิดนี้เรียกว่า กาวไวต่อแรงกด ปัจจุบันพอลิเมอร์ที่ใช้ทำกาวไวต่อแรงกด มี 3 กลุ่ม ได้แก่ อะคริเลต ซิลิโคน และพอลิไอโซบิวทิลีน แต่อย่างไรก็ตามพอลิเมอร์ทั้ง 3 กลุ่มนี้ก็ยังพบปัญหาต่างๆ เช่น การไม่เข้ากันกับตัวยาสำคัญบางชนิด มีสมบัติการติดผิวหนังไม่ดี มีอัตราการนำส่งยาเข้าสู่ผิวหนังได้ต่ำ และมีการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ซึ่งบางชนิดอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นอาจพัฒนากาวไวต่อแรงกดโดยการปรับปรุงโครงสร้างของกาวไวต่อแรงกดมีอยู่เพื่อให้ได้พอลิเมอร์ชนิดใหม่ การดัดแปรโครงสร้างทางเคมีโดยเทคนิกการต่อกิ่ง และการดัดแปรทางกายภาพโดยเติมสารช่วยต่างๆ ในตำรับ ซึ่งช่วยให้ได้เภสัชภัณฑ์รูปแบบแผ่นแปะที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพในการรักษา
คำสำคัญ
ระบบนำส่งยาทางผิวหนัง, พอลิเมอร์, กาวไวต่อแรงกด, แผ่นแปะผิวหนัง