บทความวิชาการ
Five Plant-based New Psychoactive Substances
ชื่อบทความ Five Plant-based New Psychoactive Substances
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-001-01-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 03 ม.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC) ให้ความหมายคำว่า สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ หรือ New Psychoactive Substance (NPS) ว่าหมายถึงสารจากแหล่งธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ที่สามารถออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และมิได้ถูกควบคุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 กลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่ม NPS มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายสารเสพติด ปัจจุบันแนวโน้มของการใช้พืชเสพติดในทางที่ผิดมีมากขึ้น บทความนี้ได้กล่าวถึงพืชออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่มีรายงานโดย UNODC ที่จัดอยู่ในสารกลุ่ม NPS อุบัติใหม่ นอกเหนือจากฝิ่น กัญชา โคค่า โดยกล่าวถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สารออกฤทธิ์ กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และพิษวิทยา รวมถึงแนวโน้มและอุบัติการณ์ใช้ในทางที่ผิด
คำสำคัญ
Plant-base NPS; คัต (Khat); พืชกระท่อม (Kratom); ดีไวเนอร์เซจ (Diviner’s sage); เห็ดเมา ....
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)