บทความวิชาการ
การพัฒนาระบบนำส่งวัคซีนในปัจจุบัน (Current trends of the development of vaccine delivery)
ชื่อบทความ การพัฒนาระบบนำส่งวัคซีนในปัจจุบัน (Current trends of the development of vaccine delivery)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์, ภญ.รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน, ภญ.ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์, ภก.วัฒนชัย บุญสาร, ภญ.สกลรัตน์ วงศ์เรือง, ภญ.ปรียาวดี ธีระสาร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-002-12-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ธ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 29 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
องค์การอนามัยโลกและหลายประเทศทั่วโลกมุ่งมั่นพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด-19 โดยเน้นมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัย ในอดีตการพัฒนาวัคซีนใช้เวลานานหลายปี แต่ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิค-19 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิค-19 และการพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิค-19 ในประเทศไทย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัคซีน ประเภท วิธีการบริหาร และการเก็บรักษาวัคซีนเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ เพื่อส่งเสริมการนำส่งวัคซีนที่เหมาะสม ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความคงตัวของระบบนำส่งเป็นปัจจัยที่ควรพิจารณา บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับระบบนำส่งสำหรับวัคซีน ได้แก่ ลิโพโซม ไวโรโซม นาโนพาร์ทิเคิล ไมเซลล์ อิมัลชัน และไมโครนีเดิล World Health Organization (WHO) and many countries are committed to accelerating the development of a COVID-19 vaccine while maintaining the highest standards on safety. In the past, the development of vaccines has been taken many years. Currently, these is the urgent need for a COVID-19 vaccine development. To understand the situation of COVID-19 pandemic and the development of a COVID-19 vaccine in Thailand, the basic knowledge of vaccine, types, route of administration and storage are very important pieces of information. To promote the optimal vaccine delivery, the safety, the efficacy and the stability of the delivery system are the prime factors that we should be considerate. This paper reviews the current trends of the carrier systems for vaccine such as liposomes, virosome, nanoparticles, micelles, emulsions and microneedles.
คำสำคัญ
vaccine
วิธีสมัครสมาชิก
วิธีสมัครสมาชิก CPE UBU มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ให้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่หัวข้อ สมัครสมาชิกทั่วไป ตามลิ้งค์ http://cpe.pharmacy.cmu.ac.th จากนั้นให้ login เข้าสู่ระบบ 2. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ท่านจะสามารถ 2.1 Download บทความวิชาการเพื่ออ่านได้ 2.2 ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเก็บ CPE โดยต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่าสมัครปีละ 200.-บาท 2.3 โอนเงินเข้าที่ธนาคารที่แจ้งไว้ แลัวนำ Slip มาอัพโหลด ในหัวข้อ การชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน 2.4 รอเจ้าหน้าที่เช็คหลักฐานการชำระเงิน หากเรียบร้อยก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบ