บทความวิชาการ
การใช้เคลย์ในทางเภสัชกรรม (Clay in pharmaceutical usage)
ชื่อบทความ การใช้เคลย์ในทางเภสัชกรรม (Clay in pharmaceutical usage)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.รพี จรุงศิรวัฒน์, ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-1-000-002-12-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ธ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 27 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เคลย์เป็นสารธรรมชาติที่มีปริมาณมาก ปลอดภัย ราคาถูก และเข้ากันได้ทางชีวภาพ ทำให้มีการนำเคลย์มาใช้ในทางการแพทย์และเภสัชกรรมอย่างหลากหลายตั้งแต่ในอดีต ทั้งในด้านการเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์รักษาโรคในทางเดินอาหารและเป็นสารช่วยในการเตรียมตำรับเภสัชภัณฑ์หลากหลายชนิดทั้งรูปแบบยาเม็ดและยาน้ำ เช่น สารหล่อลื่น (lubricants) สารซับความชื้น (desiccants) สารช่วยแตกตัว (disintegrants) ตัวทำเจือจาง (diluents) สารยึดเกาะ (binders) เม็ดสี (pigments) และ อิมัลชัน (emulsifying agent) ของตำรับยา นอกจากนี้เคลย์ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมเป็นระบบนำส่งยาประเภทต่างๆ ซี่งมีแนวโน้มของการพัฒนาที่มีมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติที่สำคัญรวมทั้งตัวอย่างการนำเคลย์มาใช้ในทางเภสัชกรรมจึงมีความสำคัญที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการนำเอาเคลย์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
เคลย์, เภสัชกรรม, เภสัชภัณฑ์, ระบบนำส่ง