บทความวิชาการ
เรื่อง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ. 2563
ชื่อบทความ เรื่อง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายยา รอบปี พ.ศ. 2563
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำรงค์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-001-01-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ม.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 31 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปี พ.ศ. 2563 มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่สำคัญ คือ การออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร การผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งมีมาตรการที่สำคัญ คือ กำหนดให้มีมาตรการรายงานและผ่านการตรวจประเมินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง การวางหลักการเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการกำหนดคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับยา การปรับปรุงขนาดบรรจุของรายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน การออกคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อการวางแผนในด้านอุตสาหกรรมยา การคุ้มครองผู้บริโภค และการปฏิบัติงานของเภสัชกร หากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอาจส่งผลต่อสถานะใบอนุญาตของสถานประกอบการ ทะเบียนตำรับยาความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งเภสัชกรในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอาจถูกดำเนินคดีและถูกพิจารณาคดีจรรยาบรรณวิชาชีพได้
คำสำคัญ
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510, รายงาน, การกระจายยาแผนปัจจุบัน, ฉลากและคำเตือน, ทะเบียนตำรับยา