บทความวิชาการ
การขยายอายุเกล็ดเลือดจาก 5 วันเป็น 7 วัน
ชื่อบทความ การขยายอายุเกล็ดเลือดจาก 5 วันเป็น 7 วัน
ผู้เขียนบทความ นศภ.วรกมล นพรัตนธีระวุฒิ
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-1-000-005-12-2563
ผู้ผลิตบทความ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ธ.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 29 ธ.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
จากขั้นตอนการเตรียมที่มีผลต่ออายุของเกล็ดเลือดจะเห็นได้ว่าการปนเปื้อนแบคทีเรียมีผลต่ออายุของเกล็ดเลือดอย่างมาก เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยของการติดเชื้อต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับตัวอย่างการเตรียมเกล็ดเลือดที่มีอายุ 7 วันจะเห็นได้ว่าระยะเวลาการรอตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียหลังเจาะเก็บจะใช้เวลานานกว่าปกติ เนื่องจากต้องการให้แบคทีเรียเจริญเติบโตเต็มที่ผลการทดสอบจะได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกระบวนการผลิต Platelet product ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อายุของเกล็ดเลือดมีอายุ 5 วัน ซึ่งในอนาคตถ้าปรับกระบวนการผลิตและสามารถยืดอายุได้เป็น 7 วันดังตัวอย่าง จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
คำสำคัญ