บทความวิชาการ
โครงการให้ความรู้แก่เภสัชกร เรื่องยากลุ่ม DOACs (Direct Oral Anti Coagulants) Siriraj Pharmacy e-learning and education Topic : DOACs EDUCATION
ชื่อบทความ โครงการให้ความรู้แก่เภสัชกร เรื่องยากลุ่ม DOACs (Direct Oral Anti Coagulants) Siriraj Pharmacy e-learning and education Topic : DOACs EDUCATION
ผู้เขียนบทความ ภกญ. จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-017-11-2563
ผู้ผลิตบทความ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 17 พ.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 16 พ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่เป็นเลิศ ปฏิรูปบริการด้านการแพทย์ โดยฝ่ายเภสัชกรรมมีพันธกิจในการให้บริการด้านเภสัชกรรมด้วยมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ดังนั้นเภสัชกรที่ทำหน้าที่ในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม ดูแลในการใช้ยาของผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ จึงจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้เกิดการใช้ยาของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ดังนั้น ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จึงได้จัดโครงการให้ความรู้แก่เภสัชกรในฝ่ายเภสัชกรรมขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เรื่องยา DOACs (Direct Oral Anti Coagulants) และสร้างความตระหนักในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความเข้าใจและได้ประโยชน์สูงสุด
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
การลงทะเบียน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครลงทะเบียนได้ที่ Link: https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/pharmacy/page_detail.asp?id=15 (กรุณาลงทะเบียนก่อนรับชมวีดีโอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อรับ Link วีดีโอ และเข้าทำแบบทดสอบ ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/pharmacy/page_detail.asp?id=15