บทความวิชาการ
หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ชื่อบทความ หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ธีราพร สุภาพันธุ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-1-000-001-11-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 พ.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 03 พ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เภสัชกรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยสนับสนุนข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล บทความนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างของแหล่งข้อมูลสำหรับสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ ระดับความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ระดับของคำแนะนำ และขั้นตอนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
คำสำคัญ
แหล่งข้อมูลด้านหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
วิธีสมัครสมาชิก
วิธีสมัครสมาชิก CPE UBU มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ให้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่หัวข้อ สมัครสมาชิกทั่วไป ตามลิ้งค์ http://cpe.pharmacy.cmu.ac.th จากนั้นให้ login เข้าสู่ระบบ 2. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ท่านจะสามารถ 2.1 Download บทความวิชาการเพื่ออ่านได้ 2.2 ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเก็บ CPE โดยต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่าสมัครปีละ 200.-บาท 2.3 โอนเงินเข้าที่ธนาคารที่แจ้งไว้ แลัวนำ Slip มาอัพโหลด ในหัวข้อ การชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน 2.4 รอเจ้าหน้าที่เช็คหลักฐานการชำระเงิน หากเรียบร้อยก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบ