บทความวิชาการ
หลักการของ inductively coupled plasma optical emission spectroscopy และการเตรียมตัวอย่าง
ชื่อบทความ หลักการของ inductively coupled plasma optical emission spectroscopy และการเตรียมตัวอย่าง
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.ภก. นมนต์ หิรัญ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-004-11-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 02 พ.ย. 2563
วันที่หมดอายุ 01 พ.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การปนเปื้อนของธาตุในผลิตภัณฑ์ยาอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา ตำรายา The United States Pharmacopeia and The National Formulary (USP-NF) มีการกำหนดบททั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพหัวข้อ elemental impurities โดย inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) เป็นหนึ่งเทคนิคที่มีการนำมาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับ elemental impurities ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการควบคุมคุณภาพหัวข้อ elemental impurities หลักการของเทคนิค ICP-OES รวมทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างจึงมีบทบาทสำคัญ ในบทความนี้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ ข้างต้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค ICP-OES
คำสำคัญ
inductively coupled plasma optical emission spectroscopy, ICP-OES, elemental impurities