บทความวิชาการ
COVID-19
ชื่อบทความ COVID-19
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-004-10-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ต.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ต.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ COVID-19 หรือ โควิด-19 เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์ใหม่ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ SARS-CoV-2 หรือ โคโรนา 2019 โดยไวรัสชนิดนี้จะก่อให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงอย่างเฉียบพลัน ลักษณะอาการของผู้ป่วยโดยทั่วไป ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ และหายใจหอบเหนื่อย เป็นต้น นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 จากเมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีน จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีรายงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปทั่วโลก โดยพบผู้ป่วยแล้วมากกว่า 3 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อมากกว่า 2 แสนคน ซึ่งอัตราการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 7 อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดในครั้งนี้ยังไม่มีแนวโน้ม จะลดลงไปแต่อย่างใด ดังนั้นในทุกภูมิภาคทั่วโลกจึงมีมาตรการทางสังคมที่เปลี่ยนไปซึ่งไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย โดยมีหลักการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ได้แก่ การเพิ่มระยะห่างทางสังคม การล้างมือบ่อยๆ และการสวมใส่หน้ากากป้องกันตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ทำงานที่บ้านด้วย ผลกระทบในครั้งนี้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังต้องเรียนรู้และดำเนินการควบคู่กันไป เนื่องจากยังไม่มีสูตรสำเร็จในการกำจัดเชื้อไวรัสชนิดนี้อย่างถาวร แต่อีกไม่นานด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีของโลกในยุคปัจจุบันจะสามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากประชากรโลกทุกคน
คำสำคัญ
โควิด-19, ไวรัสโคโรนา, การเว้นระยะห่างทางสังคม, COVID-19, coronavirus, social distancing