บทความวิชาการ
ระบบนำส่งอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตร
ชื่อบทความ ระบบนำส่งอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตร
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ วรี ติยะบุญชัย, ภ.บ., ปร.ด. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-1-000-005-10-2563
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ต.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 14 ต.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตรเป็นระบบนำส่งคอลลอยด์ที่ได้รับความสนใจมากระบบหนึ่ง เนื่องจาก เตรียมจากไขมันที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายและสารลดแรงตึงผิว จึงมีความปลอดภัยสูง มีลักษณะทางกายภาพที่สำคัญคือเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิร่างกาย จึงมีความคงตัวทางกายภาพสูง ควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้ และช่วยเพิ่มความคงตัวของตัวยา นอกจากนี้ยังมีขนาดอนุภาคประมาณ 50-1000 นาโนเมตร จึงมีข้อดีคือ ช่วยเพิ่มค่าการละลายของตัวยาที่ละลายน้ำได้น้อย และมีคุณสมบัติในการเกาะติดกับเยื่อบุได้ดี ดังนั้นจึงทำให้อนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตรมีศักยภาพสูงในการเตรียมเป็นระบบนำส่งยาเพื่อช่วยเพิ่มชีวประสิทธิผลของยาในร่างกาย รวมทั้งลดผลข้างเคียงจากยา บทความนี้จะกล่าวถึงประเภท และส่วนประกอบของอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตร วิธีการเตรียม รวมทั้งการจำแนกคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
คำสำคัญ
ระบบนำส่งอนุภาคไขมันขนาดนาโนเมตร