บทความวิชาการ
Optimal Management of Your Allergy Patients in the Pharmacy
ชื่อบทความ Optimal Management of Your Allergy Patients in the Pharmacy
ผู้เขียนบทความ ภญ.วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-007-10-2563
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ต.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ย. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
หลักการและเหตุผล เภสัชกรชุมชน มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงยาและการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ร้านขายยาถือเป็นแหล่งที่พึ่งของชุมชนที่มีการกระจายในส่วนต่างๆทั่วประเทศ เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาอยู่เสมอ อาการภูมิแพ้ถือเป็นอาการที่พบบ่อยในกลุ่มผู้มาใช้บริการร้านขายยา และเป็นอาการที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง การให้เลือกผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาอาการ และการให้คำแนะนำที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Optimal Management of Your Allergy Patients in the Pharmacy” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินลักษณะอาการ ข้อมูลของผู้ป่วย (patient’s profile) เพื่อเลือกยารักษาอาการที่เหมาะสม ความรู้เกี่ยวกับยา การออกฤทธิ์ รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการในร้านขายยา
คำสำคัญ
ภูมิแพ้จมูก, ร้านขายยา, allergy
วิธีสมัครสมาชิก
ขอความกรุณาโปรดโหลดโปรแกรมเพื่อทำ CPE ตามลิงค์นี้ https://swiperx.app.link/cpd-dashboard?%24deeplink_path=swrx%3A%2F%2Fswiperxapp.com%2Fcpd_list&fbclid=IwAR1y7OJJBiNSGSeKtSu6Up9rrBojEVKmVNIxylFdbbRY8qQHuorvpeWFY1Y