บทความวิชาการ
Medical Food for Diabetes and Chronic kidney disease
ชื่อบทความ Medical Food for Diabetes and Chronic kidney disease
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-020-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สถานการณ์โรคเบาหวานและโรคไตในปัจจุบัน ข้อมูลจากการศึกษาจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ประมาณร้อยละ 17.6 ของคนไทยป่วยเป็นโรคไต คิดเป็นผู้ป่วยราว 8 ล้านคน 80,000 คนเป็นไตวายระยะสุดท้าย เช่นเดียวกับข้อมูลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 5 พบความชุกของโรคเบาหวานพบประมาณร้อยละ 8.9 และเพิ่มตามอายุ โดยทั้งสองโรคมีแนวโน้มมากขึ้นเป็นทุกปี ๆ การรักษาด้วยยาเป็นมาตรฐานของการรักษาผู้ป่วย หากแต่ควรทำร่วมกับการดูแลด้านภาวะโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและโรคไตด้วยเสมอ เนื่องจากจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและควบคุมอาการและอาการแทรกซ้อนของโรคได้ เภสักรชุมชน เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงเพื่อขอรับบริการเกี่ยวกับยา วิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและแนวทางการดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับและการดูแลโภชนาการในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไตที่เกี่ยวกับวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้องและปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเสริมศักยภาพของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการให้คำแนะนำด้านโภชนาการ และอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชนจึงจัดประชุมวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้
คำสำคัญ
Medical food, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางการแพทย์, ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต, โภชนาการ