บทความวิชาการ
Medical Food for Chronic Wound and Bedsores
ชื่อบทความ Medical Food for Chronic Wound and Bedsores
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-019-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันพบรายงานความชุกของผู้ป่วยแผลกดทับในประเทศประมาณ 1.7 คนต่อประชากร 1000 คน ต่อปีพบในจำนวนผู้ป่วยที่มีแผลกดทับพบถึง ร้อยละ 77 ที่ล้มเหลวในการรักษาคือไม่สามารถหายได้ เนื่องจากการรักษาดูและแผลกดทับจำเป็นต้องอาศัยหลายๆวิธีการและปัจจัยในการรักษา การดูแลด้านภาวะโภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ หรือ เป็นแผลเรื้อรัง จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการหายจากแผลได้ เภสัชกรชุมชน เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ประชาชนสามารถเข้าถึงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ยาและการดูแลเกี่ยวกับแผลกดทับ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเสริมศักยภาพของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการให้คำแนะนำด้านโภชนาการ และอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเป็นแผลเรื้อรังและหรือแผลกดทับ ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชนจึงจัดประชุมวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้
คำสำคัญ
Medical food, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางการแพทย์, แผลกดทับ, แผลเรื้อรัง, โภชนาการ