บทความวิชาการ
Medical Food for the Elderly
ชื่อบทความ Medical Food for the Elderly
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-018-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 10.3 และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นถึง 17.6 ล้านคนหรือร้อยละ 26.3 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ การดูแลด้านภาวะโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ช่วยให้มีสุขภาพที่ดี หรือ แม้จะเจ็บป่วยก็จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัว ได้อย่างรวดเร็ว เภสักรชุมชน เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับยา วิตามินและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับและการดูแลโภชนาการผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้องและปลอดภัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเสริมศักยภาพของเภสัชกรชุมชนเกี่ยวกับการให้คำแนะนำด้านโภชนาการ และอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ ทางสมาคมเภสัชกรรมชุมชนจึงจัดประชุมวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้
คำสำคัญ
Medical food, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางการแพทย์, ผู้สูงอายุ, โภชนาการ