บทความวิชาการ
How to identify skin lesions in community pharmacy
ชื่อบทความ How to identify skin lesions in community pharmacy
ผู้เขียนบทความ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-017-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ร้านยาเป็นด่านหน้าที่ผู้ป่วยให้ความไว้วางใจมาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังเป็นจำนวนมาก เพื่อเพิ่มความชำนาญในการประเมินอาการทางผิวหนังได้อย่างถูกต้องและแม่นยำให้แก่เภสัชกรชุมชน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จึงได้จัดประชุมวิชาการออนไลน์ในเรื่องนี้ เพื่อทบทวนและเสริมความรู้ให้แก่เภสัชกรในเรื่องนี้
คำสำคัญ
ประเมิน, อาการทางผิวหนัง, เภสัชกรชุมชน