บทความวิชาการ
Cosmeceutical Products for Acne and Melasma
ชื่อบทความ Cosmeceutical Products for Acne and Melasma
ผู้เขียนบทความ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-016-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันนี้มีเวชสำอางสำหรับสิวและฝ้าที่หลากหลาย และมีผู้รับบริการในร้านยาปรึกษาเภสัชกรในเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อเสริมความรู้ด้านเวชสำอางสำหรับสิวและฝ้าที่เป็นปัจจุบันแก่เภสัชกรชุมชน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จึงได้จัดประชุมวิชาการออนไลน์ในเรื่องนี้ เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพของเภสัชกรชุมชนในการเลือกและให้คำแนะนำการใช้เวชสำอางสำหรับสิวและฝ้า
คำสำคัญ
เวชสำอาง, สิว, ฝ้า