บทความวิชาการ
Pre and Probiotics for Diarrhea and Other illnesses
ชื่อบทความ Pre and Probiotics for Diarrhea and Other illnesses
ผู้เขียนบทความ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-015-07-2563
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ก.ค. 2563
วันที่หมดอายุ 30 ก.ค. 2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นที่นิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะ prebiotics และ probiotics เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับบริการมาขอรับการปรึกษาเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนี้ มีการใช้ probiotics ในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการท้องร่วง นอกจากนี้เภสัชกรชุมชนยังมีความสนใจข้อบ่งใช้อื่นของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ prebiotics หรือ probiotics สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) จึงได้จัดประชุมวิชาการออนไลน์ในเรื่องนี้ เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ให้แก่เภสัชกรชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของเภสัชกรชุมชนในการเลือกใช้และให้คำแนะนำการใช้ prebiotics และ probiotics ได้อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัย
คำสำคัญ
Prebiotics, Probiotics, Diarrhea